Sixth Chakra Description

Sixth Chakra Description

A basic description of the Sixth or Brow Chakra, also known as the Third Eye Chakra or Ajna Chakra.